Tin cậy

Polaris Office + PDF

cra974
57.92MB
Tải về
Lượt tải về của cửa hàng 3k - 5k
Phiên bản 7.3.22 1 năm trước

Mô tả của Polaris Office + PDF

The best office app loved by 40 million users worldwide.

<b>"Editors' Choice", "2015 Best App"</b>, and <b>"Top Developer"</b>awarded by Google Play.

Polaris Office + PDF is a free office app with all-in-one feature to view, edit, share, memo and archive all types of documents anytime and anywhere.

<b>All document formats and clouds with a single app</b>

* View and edit all document types with the highest level of compatibility: Microsoft Office Word, Powerpoint, Excel, Google Docs, Spreadsheet, Slide, TXT, ODF, and Adobe PDF.

* Access and save back to your preferred cloud storage such as Google Drive, Dropbox, Box, OneDrive, and others.

<b>Powerful PDF reader, editor and converter</b>

* View PDF on your mobile device anytime

* Make and annotate important notes on PDF

* Convert document to PDF on your smartphone or tablet

<b>Smallest in size, yet powerful features</b>

* Enjoy powerful editing features including PDF annotation, memo, note taking, and cloud based file management with a smallest app!

<b>Make your most impressive presentation</b>

* Have more impressive presentation with pen and pointer features

* Use Google Chromecast feature for presentation

<b>Save time with easy access to your document</b>

* All documents are automatically synced to cloud for faster, easier way to access them anytime you wish

* Access your recent and shared document with one tap

<b>Share your document</b>

* Share your document via link, email, instant messaging, Facebook, Twitter and more

* View up-to-date document with shared link

* Leave comments within the document and discuss ideas with others

<b>Take a note with handwriting</b>

* Write your ideas and take a note on all types of documents as easily as writing on a paper

<b>Search for all your documents</b>

* Search for all your documents with filename, text within a document, and more options

* Provide variety of sorting options to find a document easily

<b>Documents & data are safe</b>

* All your documents and data are highly encrypted.

* Protect your documents with app passcode

<b>Concentrate on reaching your goals</b>

* Write your resume, lecture notes, meeting reports, budget planners, etc in a variety of templates.

<b>Features in details :</b>

* Supported Formats : doc docx / xls xlsx / ppt pptx / pdf / txt / odf

* Export to PDF and Memo

* Automatic sync of all documents via Polaris Drive

* Download and edit files from other cloud services (Google Drive / Dropbox / Box / OneDrive / Amazon Cloud Drive / uCloud and WebDAV clouds)

* Archive important documents separately

* Search document titles and body content

* Add and edit header/ footer/ endnote and footnote

* Ruler available

* Various spreadsheet functions with over 300 formulas for Arithmetic/ Finance/ Date/time/ Statistical/ Database/ Look up and more

* 24 different templates / 20 2D/3D charts / 173 different shapes

* 37 slide transition effects

* Camera mode that can be used to take pictures and applied to the document / Insert and play video clips / Directly open zip files<b>Supported Languages :</b>

English / French / German / Spanish / Korean / Japanese / Russian / Simplified Chinese / Traditional Chinese / Italian / Portuguese / Hebrew / Arabic / Polish

<b>To learn more about Polaris Office :</b>

- Official Website : <a href="https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.polarisoffice.com%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNEFBVyCQMtOElf5LlD8ztdQlCabfQ&sa=D&usg=AFQjCNF2b6lxvqBI0orKKBtd14vBS3Cy4w" target="_blank">http://www.polarisoffice.com</a>

- Facebook : <a href="https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.facebook.com/polarisoffice%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNE22z-_CL7B_5SV-QW7rwsMUlC7vg&sa=D&usg=AFQjCNHT37W9bKrvQzzsI5zCQClt_4zErg" target="_blank">http://www.facebook.com/polarisoffice</a>

- Twitter : <a href="https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.twitter.com/polarisoffice%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNEaH-KvoqVFrbpnI7SYUNx9X8K7eg&sa=D&usg=AFQjCNEJMlw3kjyeIvzbldYxZ3EiMjDkGQ" target="_blank">http://www.twitter.com/polarisoffice</a>

- For any inquiries go to [Application] -> [Settings] -> [Customer Support] or email us at <a href="mailto:support@polarisoffice.com">support@polarisoffice.com</a>

- Polaris Office Privacy & Terms : <a href="https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.polarisoffice.com/privacy%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNF2MN4NGa737BcgN144cLCb9xJaXg&sa=D&usg=AFQjCNFBZZDcXX8DOqT4Cnt4CVqdzOUQ8Q" target="_blank">http://www.polarisoffice.com/privacy</a>

</div> <div jsname="WJz9Hc" style="display:none">Các ứng dụng văn phòng tốt nhất yêu thương của 40 triệu người dùng trên toàn thế giới.

<b> "Biên tập Choice", "2015 Best App" và <b> "phát triển hàng đầu" được cấp bởi Google Play.

Polaris Office + PDF là một ứng dụng văn phòng miễn phí với tất cả-trong-một tính năng để xem, chỉnh sửa, chia sẻ, ghi nhớ và lưu trữ tất cả các loại tài liệu bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào.

<b> tất cả các định dạng tài liệu và những đám mây với một ứng dụng duy nhất

* Xem và chỉnh sửa tất cả các loại tài liệu với mức cao nhất của khả năng tương thích: Microsoft Office Word, Powerpoint, Excel, Google Docs, bảng tính, Slide, TXT, ODF, và Adobe PDF.

* Truy cập và lưu lại để lưu trữ đám mây ưa thích của bạn như Google Drive, Dropbox, Box, OneDrive, và những người khác.

<b> đọc mạnh mẽ PDF, biên tập và chuyển đổi

* Xem PDF trên thiết bị di động của bạn bất cứ lúc nào

* Thực hiện và ghi chú ghi chú quan trọng về PDF

* Chuyển đổi tài liệu PDF trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng của bạn

<b> nhỏ nhất về kích thước, nhưng tính năng mạnh mẽ

* Thưởng thức tính năng chỉnh sửa mạnh mẽ bao gồm chú thích PDF, ghi nhớ, ghi chú, và điện toán đám mây dựa trên quản lý tập tin với một ứng dụng nhỏ nhất!

<b> Tạo bài thuyết trình ấn tượng nhất của bạn

* Có thuyết trình ấn tượng hơn với bút và con trỏ tính năng

* Sử dụng tính năng Google Chromecast để trình bày

<b> Tiết kiệm thời gian, dễ dàng truy cập vào tài liệu của bạn

* Tất cả các tài liệu được tự động đồng bộ hóa với đám mây cho nhanh hơn, dễ dàng hơn để truy cập chúng bất cứ lúc nào bạn muốn

* Truy cập tài liệu gần đây và chia sẻ của bạn với một vòi nước

<b> Chia sẻ tài liệu của bạn

* Chia sẻ tài liệu của bạn thông qua liên kết, email, tin nhắn tức thời, Facebook, Twitter và nhiều hơn nữa

* Xem cập nhật lên tài liệu với link chia sẻ

* Để lại ý kiến ​​trong tài liệu và thảo luận về ý tưởng với người khác

<b> Tạo ghi chú bằng chữ viết tay

* Viết ý tưởng của bạn và có một lưu ý trên tất cả các loại tài liệu dễ dàng như viết trên giấy

<b> Tìm tất cả các tài liệu của bạn

* Tìm kiếm cho tất cả các tài liệu của bạn với tên tập tin, văn bản trong một tài liệu, và nhiều lựa chọn hơn

* Cung cấp nhiều tùy chọn phân loại để tìm một tài liệu một cách dễ dàng

<b> Tài liệu và dữ liệu được an toàn

* Tất cả các tài liệu và dữ liệu của bạn được đánh giá cao mã hóa.

* Bảo vệ tài liệu của bạn với các ứng dụng mật mã

<b> Tập trung vào việc đạt mục tiêu của bạn

* Viết đơn xin việc, ghi chú bài giảng, báo cáo, lập kế hoạch ngân sách, vv họp tại một loạt các mẫu.

<b> Tính năng chi tiết:

* Hỗ trợ định dạng: doc docx / xls xlsx / ppt pptx / pdf / txt / odf

* Xuất khẩu sang PDF và Memo

* Tự động đồng bộ của tất cả các tài liệu qua ổ Polaris

* Tải về và chỉnh sửa các tập tin từ các dịch vụ đám mây khác (Google Drive / Dropbox / Hộp / OneDrive / Amazon Cloud Drive / uCloud và mây WebDAV)

* Lưu trữ các tài liệu quan trọng một cách riêng biệt

* Tiêu đề tài liệu tìm kiếm và nội dung cơ thể

* Thêm và chỉnh sửa header / footer / kết chú và chú thích

* Thước sẵn

* Chức năng bảng tính khác nhau với hơn 300 công thức cho số học / Tài chính / ngày / lần / thống kê / Cơ sở dữ liệu / Tra và nhiều hơn nữa

* 24 mẫu khác nhau / 20 bảng xếp hạng 2D / 3D / 173 hình dạng khác nhau

* Hiệu ứng chuyển tiếp 37 trượt

* Chế độ máy ảnh có thể được sử dụng để chụp ảnh và áp dụng cho các tài liệu / Insert và phát video clip / Trực tiếp mở các tập tin zip

 

<b> Hỗ trợ Ngôn ngữ:

Anh / Pháp / Đức / Tây Ban Nha / Hàn Quốc / Nhật / Nga / Trung giản thể / cổ truyền Trung Quốc / Ý / Bồ Đào Nha / Hebrew / Ả Rập / Ba Lan

<b> Để tìm hiểu thêm về Polaris Office:

- Website chính thức: <a href="https://www.google.com/url?q=http://www.polarisoffice.com&sa=D&usg=AFQjCNEFBVyCQMtOElf5LlD8ztdQlCabfQ" target="_blank">http://www.polarisoffice.com</a>

- Facebook: <a href="https://www.google.com/url?q=http://www.facebook.com/polarisoffice&sa=D&usg=AFQjCNE22z-_CL7B_5SV-QW7rwsMUlC7vg" target="_blank">http://www.facebook.com/polarisoffice</a>

- Twitter: <a href="https://www.google.com/url?q=http://www.twitter.com/polarisoffice&sa=D&usg=AFQjCNEaH-KvoqVFrbpnI7SYUNx9X8K7eg" target="_blank">http://www.twitter.com/polarisoffice</a>

- Đối với bất cứ yêu cầu đi đến [Ứng dụng] -> [Settings] -> [Hỗ trợ khách hàng] hoặc gửi email cho chúng tôi tại <a href="mailto:support@polarisoffice.com">support@polarisoffice.com</a>

- Polaris Office Bảo mật và điều khoản: <a href="https://www.google.com/url?q=http://www.polarisoffice.com/privacy&sa=D&usg=AFQjCNF2MN4NGa737BcgN144cLCb9xJaXg" target="_blank">http://www.polarisoffice.com/privacy</a></b>
</b></b>
</b>
</b>
</b>
</b>
</b>
</b>
</b>
</b>
</b>
</b>

</b></b></div> <div class="show-more-end">

Xem thêm

Người dùng cửa hàng đánh giá cho Polaris Office + PDF

3
1
5
0
4
0
3
1
2
0
1
0

Đánh giá cửa hàng trên Polaris Office + PDF

Ngôn ngữ
Không có đánh giá nào trên Polaris Office + PDF, hãy là người đầu tiên!

Cờ Polaris Office + PDF

Cờ trusted
Hoạt động tốt 0
Cờ needs licence
Cần giấy phép 0
Cờ fake
Ứng dụng giả mạo 0
Cờ virus
Virus 0
Ảnh đại diện cửa hàng cra974
Cửa hàng cra974 49 11.26k

Thông tin APK về Polaris Office + PDF

Phiên bản APK 7.3.22
Khả năng tương thích Android 4.1.x+ (Jelly Bean)
Lập trình viên INFRAWARE, INC.


Tải về Polaris Office + PDF APK
Tải về